Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 94/ 19.12.2016 г.


ДО
Ирма Кеворк Станчева
бул. "Македония" №146
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FLAA D.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 94
гр. Силистра 19.12.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за застрояване за ПИ №66425.507.282 по КК и КР на гр. Силистра,местност "Орта Борун", Община Силистра"
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 09 февруари 2017 г. / Печат