Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-262/ 09.02.2017 г.


ДО
Станислав Марков Вълев
Собственик на ПИ №66425.507.332
По КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-262 / 09.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. получателят се е преместил на друг на адрес: гр.Силистра, ул."Детелина" № 11, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FBX 3.

З А П О В Е Д
№ ЗК-262
гр. Силистра 09.02.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ №66425.507.841 по КККР на гр.Силистра, Община Си.листра".
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 17 февруари 2017 г. / Печат