Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-262/ 09.02.2017 г.


ДО
Костадин Георгиев Костадинов
Собственик на ПИ №66425.507.332
По КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-262 / 09.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс.

З А П О В Е Д
№ ЗК-262
гр. Силистра 09.02.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ №66425.507.841 по КККР на гр.Силистра, Община Силистра".
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 17 февруари 2017 г. / Печат