Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-398 / 23.02.2017 г.


ДО
Фирма "САФАР-69"
собственик на поземлен имот №66425.501.8849
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-398/23.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти, няма посочен адрес.

З А П О В Е Д
№ ЗК-398
гр. Силистра 23.02.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за застрояване за УПИ VІ-2759,2760,2771,6113,6114,8849 в кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 02 март 2017 г. / Печат