Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №11 / 15.02.2017 г.


ДО
Бейсидин Бейзат Исмаил
собственик на поземлен имот № 66425.501.4644
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 11 /15.02.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №00FNCM T е непотърсено.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 11
гр. Силистра 15.02.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - изменение на план за застрояване за ПИ №66425.501.4650 гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 10 март 2017 г. / Печат