Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Силистра уведомява всички заинтересовани страни, че разработи проект на Програма за управление на отпадъците на община Силистра до 2020 г. Целите, структурата и съдържанието на Програмата съответстват на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Кратко резюме на Програмата, както и пълният й текст, са публикувани на интернет страницата на община Силистра.

Устойчива практика в работата на община Силистра е да насърчава участието и приноса на жителите на общината при разработване и вземане на решения по политиките на общината, включително в областта на управление на отпадъците. В тази връзка община Силистра отправя покана към всички заинтересовани страни да се запознаят с проекта на Програмата за управление на отпадъците в община Силистра до 2020 г. и ако желаят, да представят писмени становища и предложения по публикувания проект в срок до 27.03.2017 г. на ел. поща: t.velikov@silistra.bg или на адрес: Община Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33.

С уважение,
д-р Юлиян Найденов
/Кмет на Община Силистра/

Публикувано на: 14 март 2017 г. / Печат