Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1б / 17.03.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
/ 17.03.2017 г.

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Преграждане на част от общата тераса на таванския етаж", находящ се в сграда с идентификатор66425.500.3312.1 в ПИ с идентификатор 66425.500.3312 по КККР на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 17, вх. Б, ет. 4, с възложител Орлин Николов Вълев, е съставен Констативен акт № 3/21.02.2017г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на незазаконният строеж.

Със съдържанието на Констативен акт № 3/21.02.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 18.03.2017 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 17.03.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.

Публикувано на: 16 март 2017 г. / Печат