Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 2046/ 21.03.2017 г. е постъпила информация от "Емакс" ООД с адрес гр. Силистра, ул."Петър Бояджиев" №  39Б,  за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Обособяване на склад за временно съхранение на обезводнен мазут от инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут" с местоположение в част от имот с идентификатор 66425.516.27 по КК и КР на  гр. Силистра, община Силистра.

2. В периода от 23.03.2017 - 05.04.2017 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

 

           С уважение,
            Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
            Кмет на община Силистра

Публикувано на: 22 март 2017 г. / Печат