Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 2200/ 20.03.2017 г. е постъпила информация от ЗП "Елица Маринова Колева" с адрес гр. Силистра, ул."Добрич" №  162, ет. 7, ап. 37  за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща свинеферма, с цел  увеличаване на капацитета до 70 бр. прасета за угояване и изграждане на лагуна с капацитет 50 м3 , облицована с фолио" с местоположение бившия стопански двор на с. Срацимир, община Силистра, имот с № 063038.

2. В периода от 23.03.2017 - 05.04.2017 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

 

             С уважение,
            Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
            Кмет на община Силистра

Публикувано на: 23 март 2017 г. / Печат