Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-601 / 24.03.2017 г.


ДО
Бейсидин Бейзат Исмаил
собственик на поземлен имот №66425.501.4644
По КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-601/24.03.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

З А П О В Е Д
№ ЗК-601
гр. Силистра 24.03.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за застрояване за ПИ №66425.501.4650, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 24 март 2017 г. / Печат