Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №18 / 27.03.2017 г.


ДО
Неустановен собственик
на ПИ № 66425.500.4381 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика на ПИ № 66425.500.4381 по КККР на гр. Силистра е неизвестен видно от представеният кадастрален регистър на недвижимите имоти засегнати от плана.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 18
гр. Силистра 27.03.2017г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПРЗ за УПИ II4380, кв. 11В по плана на гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 28 март 2017 г. / Печат