Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 13/ 28.02.17 г.


ДО
Жанета Пламенова Янева
гр. Силистра
ул. "Цар Самуил" № 10

Настоящото съобщение № 13/04.04.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:      гр. Силистра, ул. "Цар Самуил" № 10 видно от известие за доставяне        № ИД PS 7500 00FSOD 1

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 13
гр. Силистра 28.02.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на ПУП - план за регулация за УПИ V4049,4050,4052,4053 в кв. 13Б ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 април 2017 г. / Печат