Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № 2754/ 06.04.2017 г. е постъпила информация от "И-Уейст Силистра" АД с адрес гр. София, бул."България" № 110, блок "В", етаж 1, офис 4 за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Инсталация за преконфигуриране на неизползваеми литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия" с местоположение съществуващи сгради с идентификатори 00895.506.86.3 и 00895.506.86.4 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра, промишлена зона "Запад".
  2. В периода от 10.04.2017 - 24.04.2017 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 10 април 2017 г. / Печат