Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №2б / 21.04.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
2б/21.04.2017 г.

ДО:
ОРЛИН НИКОЛОВ ВЪЛЕВ

УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 17, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 10

ГР. СИЛИСТРА - 7500

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Преграждане на част от общата тераса на таванския етаж", находящ се в сграда с идентификатор66425.500.3312.1 в ПИ с идентификатор 66425.500.3312 по КККР на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 17, вх. Б, ет. 4, с възложител Орлин Николов Вълев, е заведено административно производство по реда на чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-603/27.03.2017 г. за премахване на констатираното незаконно строителство.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-603/27.03.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 22.04.2017 г., до Административен съд, чрез Община Силистра.

Настоящето съобщение беше залепено обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 21.04.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.

Публикувано на: 21 април 2017 г. / Печат