Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1 / 25.04.2017 г.


ДО:
ГАЛИН ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ

УЛ. "ДОБРИЧ" № 74, ВХ. А

ГР. СИЛИСТРА - 7500

ДО:
МАРГАРИТА РУМЕНОВА ГОСПОДИНОВА

УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" № 63

ГР. СИЛИСТРА - 7500

Уведомяваме Ви, че за освидетелствана от самосрутване "Жилищна сграда", находяща се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.500.4394 по КККР на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Десети февруари" № 8, от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-600/24.03.2017 г. за премахване на опасната сграда, по реда на чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-600/24.03.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 212.

Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок, считано от 26.04.2017 г., до Административен съд, чрез Община Силистра.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 25.04.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.

Публикувано на: 26 април 2017 г. / Печат