Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-692 / 12.04.2017 г.


ДО
Денис Ридван Джелил
ул. "Преслав" №69
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-692/12.04.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Преслав" №69 , видно от известие за доставяне № 00FN2C J.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
692
гр. Силистра 12.04.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация за УПИ V-1960,1961,1962, в кв. 166 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 26 април 2017 г. / Печат