Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №20 / 12.04.2017 г.


ДО
Исмайл Рязимов Исмаил
Понайдън Асан Исмаил
ул. "Петко Каравелов" №25
собственици поземлен имот № 66425.501.1772
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 20 /12.04.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Петко Каравелов" №25 , видно от известие за доставяне № 00FX40 9 * 00FX40 9.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 20
гр. Силистра 12.04.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ и ПС за УПИ ХХІХ-9094 в кв. 179 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 02 май 2017 г. / Печат