Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-534 / 05.05.2017 г.


ДО
Димитър Димов Димов
ул. "Ради Тодоров" № 4 ет.2 ап.4
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-534/05.05.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Ради Тодоров" № 4 ет.2 ап.4, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FU6L T.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-534
гр.Силистра 05.05.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-534 от 16.03.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за регулация за УПИ III23в кв. 9, по плана на с. Богорово, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 05 май 2017 г. / Печат