Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-736 / 26.04.2017 г.


ДО
"БАРТИМЕКС - КРЪСТЕВИ" ООД
Ул. "Алеко Константинов" № 45
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-736 / 26.04.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. адресът вече не съществува, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FWRO J.

З А П О В Е Д
№ ЗК-736
гр. Силистра 26.04.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ за УПИ II4380 ,кв. 11 по плана на гр.Силистра, Община Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 16 май 2017 г. / Печат