Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-737/ 26.04.2017 г.


ДО
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ул. "Янко Тодоров" № 35, ап.7
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-737 / 26.04.2017 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Янко Тодоров" № 35, ап.7 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FWYC E.

З А П О В Е Д
№ ЗК-737
гр. Силистра 26.04.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект : "ПУП - ИПЗ за УПИ II3167за гаражи , кв.196 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра"
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 18 май 2017 г. / Печат