Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-693/18.05.2017 г.


ДО
Галина Георгиева Русева
ул. "Зорница" № 7  
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-693/18.05.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Зорница" № 7, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00GBW7 N.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-693
гр.Силистра 18.05.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-693 от 12.04.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 150 и изменение на ПУП-план за регулация за УПИ XIV150 в кв. 15, по плана на с. Срацимир, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 18 май 2017 г. / Печат