Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-759/ 02.05.2017 г.


ДО
Георги Иванов Дечев
ул. " Хаджи Димитър" № 33а
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-759/02.05.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра,  ул. "Хаджи Димитър" №33а , видно от известие за доставяне № 00GC9A 4.  

З А П О В Е Д
№ ЗК-759
гр. Силистра  02.05.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация  и застрояване за УПИ ІІ-за обсл. и озел., в кв. 22 по плана на  ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 22 май 2017 г. / Печат