Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-691/ 09.06.2017 г.


ДО
Бойка Малчева Атанасова
ул. "Дон" № 11а   
с. Айдемир

Настоящото съобщение № ЗК-691/09.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Айдемир, ул. "Дон" № 11а, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00GBW9 P.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-691
гр.Силистра 09.06.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-691 от 12.04.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за  изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VIII133 в кв. 14, по плана на с. Професор Иширково, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 09 юни 2017 г. / Печат