Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 26/ 22.05.2017 г.


ДО
Георги Стоянов Начев
гр. София кв. Лозенец
ул. "Стара Планина" № 6 вх. А ет. 2 ап. 5

  Настоящото съобщение № 26/09.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. "Стара Планина" № 6 вх. А ет. 2 ап. 5 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GC0B W

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 26
гр. Силистра 22.05.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 70 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ IX-70  в кв. 17, с. Българка, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 09 юни 2017 г. / Печат