Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че е изработен "ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура зa ПИ №66425.508.820 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.

Публикувано на: 12 юни 2017 г. / Печат