Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-940 / 26.05.2017 г.


ДО
Живко Стефанов Жечков
ж.к. "Гео Милев" №152, ет. 3, ап. 8
гр. София

Настоящото Заповед №ЗК-940/26.05.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. " Петко Каравелов" № 25 , видно от известие за доставяне № 00GH34 Х.

З А П О В Е Д
№ЗК-940
гр. Силистра 26.05.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ и ПС за УПИ ХХІХ-9094, кв. 179 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 23 юни 2017 г. / Печат