Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1022 / 12.06.2017 г.


ДО
Красимир Димов
Димо Рачев
Стоян Димитров
Юлиан Михайлов
Румен Василев Райчев
Михайл Йорданов
Краснодар Иванов
Гинка Маринова
Димитър Богданов
собственици на гаражи в поземлен имот № 66425.500.3422.1по КККР на гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1022/12.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма посочен адрес на собствениците.

З А П О В Е Д
№ЗК-1022
гр. Силистра 12.06.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV-за гаражи и УПИ VІІІ за общ. обсл., кв. 35 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 04 юли 2017 г. / Печат