Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Обявление №32 / 04.06.2017 г.


ДО
Неизвестен собственик
ПИ №66425.500.7155
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 32 /04.06.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за собственика.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 32
гр. Силистра 04.06.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ ХХІV-за поща и БТК в кв. 1 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 юли 2017 г. / Печат