Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №27 / 23.05.2017 г.


ДО
Анелия Велкова Велева
ул. "Ангел Кънчев" № 23
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GHNS 5.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 27
гр. Силистра 23.05.2017г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ПЗ за ПИ № 66425.508.820 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 06 юли 2017 г. / Печат