Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №36 / 13.07.2017 г.


ДО
"Железов" ЕООД
Валентин Иванов Димов
Танер Джафер Хаккъ
Иванка Петрова Сълова
Явор Димитров Иванов
Миглена Здравкова Иванова
Сеннур Ремзи Хаккъ
Тюнджер Ведат Кючюк
Милен Панайотов Енев
Исуф Мустафа Кадир
собственици на ПИ №66425.501.2181
по КККР на гр. Силистра
ул. "Македония"№42, гр. Силистра

Настоящото обявление № 36 /13.07.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за адрес на собствениците.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 36
гр. Силистра 13.07.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ VІ-2182 в кв. 160 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 17 юли 2017 г. / Печат