Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №36 / 13.07.2017 г.


ДО
Неделчо Стоянов Памуков
Росица Стоянова Памукова
Собственици на ПИ №66425.501.2189
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 36 /13.07.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за адрес на собствениците.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 36
гр. Силистра 13.07.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ VІ-2182 в кв. 160 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 17 юли 2017 г. / Печат