Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1022 / 12.06.2017 г.


ДО
Мирослав Михайлов Шербанов
ул. "Добруджа" №14
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1022/12.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес ул. "Добруджа" №14, гр. Силистра видно от известие за доставяне 00GOPS E.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1022
гр. Силистра 12.06.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV-за гаражи и УПИ VІІІ за общ. обсл., кв. 35 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 03 юли 2017 г. / Печат