Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД №3К-1203 / 28.07.2022


ДО

П.О.П

 бул. "Македония" № 153

Гр. Силистра

 

Настоящата Заповед №ЗК- 1203/28.07.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

 

З А П О В Е Д

№ ЗК-1203

гр. Силистра 28.07.2022 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ИПУП - ПРЗ в УПИ III-163,164,165, кв. 40а по рег. План на гр. Силистра.

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 30 август 2022 г. / Печат