Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1538 / 26.09.2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1538
гр. Силистра 26.09.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 1309/25.09.2019 г. от Петър Вълчев Атанасов

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV 427 в кв. 60, по плана на с. Айдемир, Община Силистра".

1. Изменението на плана за регулация е с цел разделяне на УПИ IV 427 на два нови УПИ.

2.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

3. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

4. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

5. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ЗА Кмет на Община Силистра,
на основание Заповед № ЗК-1518/19.09.2019 г.

Публикувано на: 26 септември 2019 г. / Печат