Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1670 / 23.10.2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1670
гр. Силистра 23.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 1427/16.10.2019 г. от Никола Димитров Друмев, Иван Христов Христов, Георги Иванов Жеков и Андрей Димитров Димитров

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ III 2243 и УПИ IV 2246 в кв. 242 по плана на "Деленки-Север" с. Айдемир, община Силистра".

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед № ЗК 1664/21.10.2019 г.

Публикувано на: 23 октомври 2019 г. / Печат