Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1707 / 25.10.2019 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-1707
гр. Силистра
25.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 1455/23.10.2019 г. от Община Силистра.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV 42, 44, 45, 46, 59, 67, 68 за производствено-складова дейност в кв. 2 по плана на ПЗ "Юг", с. Калипетрово".

1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
В.И.Д Кмет на Община Силистра
Съгласно решение № 1131/26.09.2019 г.
На Общ. съвет Силистра

Публикувано на: 25 октомври 2019 г. / Печат