Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1835 / 27.11.2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1835
гр. Силистра 27.11.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, след влизане в сила на кадастралната карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1603/27.11.2019 г. от Бисер Валентинов Петров

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ V 1102 в кв. 128, с. Айдемир

1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и КР, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните имоти строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и копия на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 27 ноември 2019 г. / Печат