Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-682 / 04.05.2020 г.


З А П О В Е Д
ЗК - 682
гр. Силистра 04
.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедура за отчуждаване, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 590/30.04.2020 г. от Община Силистра - Дирекция УТ

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на уличната регулация за част от улица "Д-р Анастас Янков" и част от улица "Хан Аспарух" от О.Т. 154, О.Т. 155, О.Т. 155а, О.Т. 331 и О.Т. 155б - ЦГЧ - гр. Силистра"

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 04 май 2020 г. / Печат