Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-849/ 05.06.2020 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК - 849

гр. Силистра 05.06.2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта, имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-776/04.06.2020 г. от "МК Ескулаб - 2001" ООД и Филип Минчев Йовчев

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I за здравно заведение, паркинг и озеленяванев кв. 29А по плана на ЦГЧ - гр. Силистра"

            1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед                                                                                                                                                                                                                                    2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

 

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед № ЗК 847/04.06.2020 г.

Публикувано на: 05 юни 2020 г. / Печат