Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1019/ 07.07.2020 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК - 1019

гр. Силистра 07.07.2020г.

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и становище на главния архитект на Община Силистра, заявление с вх. № 948/02.07.2020 г. от Иван Йоргов Пейчев и Галя Димитрова Николова

 Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 27 и изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII 27 в кв. 5 по плана на с. Срацимир".

            1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.         

            2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 07 юли 2020 г. / Печат