Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 238 / 05.02. 2019


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 238

гр. Силистра 05.02. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-31 от 11.02.2019 г. от "Пасат-Метал" ООД

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план схема /ПС/ за УПИ V182, кв. 6 по плана ПЗ "Запад",                           гр. Силистра, община Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 66425.514.207 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            С предложението за изменение на ПУП - ПС се предвижда захранване на  УПИ V182 електроенергия.

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                       

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 05 февруари 2019 г. / Печат