Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1640 / 17.10. 2019


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1640

гр. Силистра 17.10. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3  и чл.124а, ал. 2, от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1258 от 16.09.2019 г. от "Трейд Транс Силистра" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 41143.503.155 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 41143.503.155 по КК и КР на с. Калипетрово, Oбщ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Пп: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                        

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ

За Кмет на община Силистра на основание Заповед ЗК-1518/19.09.2019 г.

 

Публикувано на: 17 октомври 2019 г. / Печат