Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1754/ 08.11. 2019


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1754

гр. Силистра 08.11. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1301 от 24.09.2019 г. от Махмуд Феимов Ферадов и Веска Генова Николова.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ IV2361,3138,3139,кв.161 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатори 66425.500.3139 и 66425.500.3138 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра попадат УПИ IV2361,3138,3139,кв.161 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            -  С предложението за изготвяне на ПУП - ИПР се предвижда разделяне на УПИ IV2361,3138,3139,кв.161 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра и образуване на три нови самостоятелни УПИ IV2361, XVII3139 и XVI3138 в кв.161 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра.

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПЗ за УПИ XVII3139 и XVI3138 се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии в устройствена зона Жм и следните устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - "д".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                          

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ

В.И.Д. Кмет на Община Силистра на основание Решение 1131/26.09.2019 г. на Общински съвет Силистра

Публикувано на: 08 ноември 2019 г. / Печат