Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1774 / 14.11. 2019


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1774

гр. Силистра 14.11. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1510 от 05.11.2019 г. от "Търговия на едро - СС" ЕООД и "Лъки Сис" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XXVII"За производствена, складова дейност", кв. 1 по плана на ПЗ "ЗАПАД" на гр. Силистра, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 66425.514.501 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра попадащ в УПИ XXVII"За производствена, складова дейност", кв. 1 по плана на ПЗ "ЗАПАД" на гр. Силистра, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изготвяне на ПУП - ИПР се предвижда отделяне и образуване на нов самостоятелен УПИ LXXVIII501 "За производствена, складова и търговска дейност", кв. 1 по плана на ПЗ "ЗАПАД" на гр. Силистра, общ. Силистра идентичен с ПИ с идентификатор 66425.514.501 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ, за УПИ LXXVIII501се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии в устройствена зона Пп с предназначение "За производствена, складова и търговска дейност"и следните устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "д".

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ за новообразуваните УПИ XXVII"За производствена, складова дейност" и УПИ LXXVIII501 "За производствена, складова и търговска дейност" в кв. 1 по плана на ПЗ "ЗАПАД" на гр. Силистра, общ. Силистра се предвижда изготвяне на План - схема за елементите на техническата инфраструктура.

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                    

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 


Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 14 ноември 2019 г. / Печат