Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 317 / 20.02. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 317

гр. Силистра 20.02.2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 224 от 12.02.2020 г. от Синан Вейди Юдаим.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI2182 в кв. 160 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ VI2182 в кв. 160 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра идентичен с ПИ с идентификатор 66425.501.2182 по КК и КР на гр. Силистра, Oбщ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПЗ се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина Жс: плътност на застрояване /П застр./ до 70%, Кинт до 2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 30%, максимална височина до 15 м. и начин на застрояване - "с".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                          

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ

За Кмет на Община Силистра със ЗК - 305 от 18.02.2020

Публикувано на: 20 февруари 2020 г. / Печат