Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 820 / 29.05. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 820

гр. Силистра 29.05. 2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 544 от 22.04.2020 г. от "Никола Слатински" ЕООД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за изменение на регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II 9153 "За жилищни нужди" и УПИ III 9154"За жилищни нужди"в кв. 192, по плана на гр. Силистра, общ. Силистра" при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 66425.501.9153 и ПИ с идентификатор 66425.501.9154  по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПР се предвижда изместване на вътрешната регулационна линия между УПИ II 9153 "За жилищни нужди" и УПИ III 9154"За жилищни нужди"в кв. 192, по плана на гр. Силистра, общ. Силистра.

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПР се предвижда изменение на уличните регулационни линии между О.Т. 510 и О.Т. 517.

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПЗ за УПИ II 9153 "За жилищни нужди" и УПИ III 9154"За жилищни нужди"в кв. 192, по плана на гр. Силистра, общ. Силистра се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в смесена централна зона Ц: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                         

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 29 май 2020 г. / Печат