Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

заповед № ЗК-1295/ 09.09.2020 г.


З А П О В Е Д
№ЗК - 1295
гр. Силистра 09.09.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта, имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ - предварителен договор от 04.09.2020 г. между "ЛИПА-38" ООД и "ПАСАТ-МЕТАЛ" ООД, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 1412/08.09.2020 г.от ПАСАТ-МЕТАЛ ООД

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VII 182 в кв. 6, по плана наПЗ "Запад" - гр. Силистра".

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат,и едно копие на хартиен носител.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 09 септември 2020 г. / Печат