Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява за Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000534 "Остров Чайка" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000534 "Остров Чайка", разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

Пълният текст на проектозаповедта, както и придружаващата я информация, може да изтеглите от посоченият по-долу линк. Същата е на разположение в административните сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе.

В срок до 20.04.2020 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочения в проекта на заповед режим. В посочения срок становища, възражения и предложения в проекта на заповед режим ще бъдат приемани и в Общинска администрация - Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33.

Приложение: Проект на заповед и придружаващата я информация за обявяване на защитена зона BG0000534 "Остров Чайка", разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра

Публикувано на: 01 април 2020 г. / Печат