Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява за обществено обсъждане на проект на заповед за обява за обществено обсъждане на проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-564 / 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000241 "Сребърна" за опазване на птиците и на природните местообитания и на дивата флора и фауна разположена в землищата на с. Айдемир, Сребърна, и с. Ветрен, община Силистра


Обществено обсъждане на проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-564 / 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона  BG0000241"Сребърна" за опазване на птиците и на  природните местообитания и на дивата флора и фауна разположена в землищата на с. Айдемир, Сребърна, и с. Ветрен, община Силистра.

Пълният текст на проекта на заповедта за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема "Природа", подтема "Обществени обсъждания".

В срок до 26.03.2021 г.  заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповедта за изменение и допълнение.

 

Приложение: 1. Заповед № РД-564 / 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона  BG0000241"Сребърна".

  2. Проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-564 / 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона  BG0000241"Сребърна".

  

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 08 март 2021 г. / Печат