Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1470 / 31.08.2017 г.


ДО
Кремена Петкова Николова
ул. "Алеко Константинов" № 45
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1470 / 31.08.2017 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Алеко Константинов" № 45 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GZ24 E.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1470
гр. Силистра 31.08.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект : "ПУП- План за регулация /ПР/ за УПИ ІV-123 в кв. 25 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра"

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 28 септември 2017 г. / Печат